7/13/10

என்னில் நீ !!!!விடியலில் என் விழிப்பாய்.....
நீ !!!!
இரவில் என் தவிப்பாய் .....
நீ !!!!
உன்னை நினைக்கும்
ஒவ்வொவொரு நொடியிலும்
என் புன்னகையாய் நீ !!!!
உன்னை கடக்கும்
ஒவ்வொவொரு சாலையிலும்
என் பிறப்பிடமாய் நீ !!!!

No comments:

Post a Comment