7/13/10

இரவின் குரல்ஒரு நாள் இரவில் ....
வானத்தை பார்த்து அழுதேன்  .... ....
நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் என்னை பார்த்து
சிரிக்கின்றன.....
என் வலியின் வேதனை புரியாமல் !!!!

No comments:

Post a Comment