7/13/10

நிலா...

 

நிலவு என்பது தங்க தட்டு ....
விண்மீன்கள் வெள்ளி புள்ளிகள் !!!!
ஒரு தேவதை ...
வானம்  அதில் கோலம் போட
தங்கத்தட்டு கொண்டு வந்தாள்...
கதிரவன் காலையில் வர
காண வெட்கபட்டு
அதை அங்கேயே விட்டு சென்றாள்..
கோலம் முடியாமல் ...வெறும்
புள்ளிகளாகவே இருக்கின்றன !!!!

No comments:

Post a Comment