9/3/10

என் கூடவே ...உன்னை சந்திக்கும்
ஒவ்வொரு நாளும்
நான் வாழ்வில் மிகவும்
மகிழும்  நாள் !!!!

என்னுடன் நீ பேசும்
வார்த்தைகள் எல்லாமே
காவியங்கள் !!!

உன்னுடன்  கடக்கும்
சாலைகள் அழகான
பூஞ்சோலை !!!

எல்லாமே நீ என்னுடன்
இருந்தால் மட்டுமே ....

நீ அருகினில் இல்லாத
நேரங்களில் ...
என் நிழல் கூட
உன்னையே தேடுதே ....

3 comments: